Tag: C++预览模式: 普通 | 列表

单纯形法算法程序

用C++语言实现运筹学中求解线性规划的单纯形法,
其算法程序如下:
ļ 点击下载

Tags: C++ 运筹学

分类:程序设计 | 固定链接 | 评论: 5 | 引用: 0 | 查看次数: 1823

彩票系统模拟

用C++写的彩票系统模拟程序,代码如下:

ļ 点击下载

Tags: C++ 下载

分类:程序设计 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 254

字符串类设计及测试

用C++语言写的字符串类设计及测试,代码如下:

ļ 点击下载

Tags: C++ 下载

分类:程序设计 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 224

彩票模拟游戏

用C++编的彩票模拟游戏

ļ 点击下载

Tags: C++ 下载

分类:我的作品 | 固定链接 | 评论: 1 | 引用: 0 | 查看次数: 410